Tim Aspeslagh

Tim Aspeslagh

jarig op 7 maart 
5e jaar leiding
3e Bach Elektromechanica

Jonas Blancke

Jonas Blancke

jarig op 20 december 
3e jaar leiding
2e Bach Bio-ingenieur

Bavo Guilbert

Bavo Guilbert

jarig op 16 juli
5e jaar leiding
1e Master Kunstwetenschappen